Runsten U2

Runstenen är förlorad genom brand.
Runinskriften är bevarad men.
 

 

Runinskrift:

Ofeg och - - dbjörn de lät resa stenar dessa
åt Ärnbjörn fader sin. Gud hjälpe själen hans.

Ornamentik:

På 1600-talet dokumenterades runinskriften men någon teckning av stenens ornamentik gjordes inte.

Den på 1600-talet hårt slitna runstenen som länge hade använts som tröskelsten in till kyrkan flyttas till vapenhuset. Något senare brann vapenhuset och stenen förstördes. De skörbrända resterna av runstenen borde hamnat i den gamla delen av kyrkogårdsmuren. 


Sveriges Runinskrifter:

Runristningen, som numera är förstörd och försvunnen, fanns på 1600-talet enligt Bureus »För Kyrkedören» och enligt Peringskiöld »uthan för Waknhusdören, på en stor kulliggiande Runehäll, af rödachtig Sten, dock nu af senaste wådeld i det af trä gjorde wåkenhuset, så förbränder och i stycken sönderslagen, att man nu mehra föga skriftt der på märkia kan.»

Den är känd endast genom Bureus' uppteckning av inskriften. Någon avbildning har icke blivit bevarad.

 

Uppdaterad 08 april, 2020 av Kalle Runristare